Vores erfaring

AkvaKim I/S blev etableret i januar 2023, og selvom firmaet er nyt, så har vi et stort bagland til at understøtte flere forskellige smådyrsområder. Her kan i få et overblik over den erfaring, som vi har tilegnet os før og efter virksomhedens start.

Akvatisk biologi (prøvetagning, udsortering, artsbestemmelse m.m.)

2023 (Maj. – Nov.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Miljøstyrelsen

 • Oparbejdning samt artsbestemmelse af DVFI-prøver på udvidet niveau
  • 25 DVFI-prøver på udvidet niveau fra MST Sjælland
  • 28 DVFI-prøver på udvidet niveau fra MST Sydjylland
 • Kvalitetssikring samt indskrivning i overfladevandsdatabasen VanDa

2023 (Sep. – Nov.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Rambøll & Ørestad Vandlaug

 • Prøvetagning af bredzonefauna i Ørestad søerne – Herudover en speciallavet prøvetagningstype for vandplanter
 • Oparbejdning af sø-prøver samt artsbestemmelse af disse
 • Udregning af søens økologiske tilstand (DLMI) samt afrapportering

2023 (Sep. – Okt.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Konsulent, Liljeborgfonden & Natur360 ApS

 • Undersøgelse af smådyrslivet i tre vådområder ved Veddelev Fjordenge

2023 (Sep. – Nov.) – Kim Pless-Schmidt, AC-Medarbejder, Aalborg Universitet

 • Udsortering samt artsbestemmelse af marin bundfauna prøver (ca. 60 stks.) fra Jammerbugten
 • Rådgivning samt sparring med henblik på bunddyrs økologi samt taksonomi

2023 (Aug. – Sep.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Sweco Danmark A/S

 • Oparbejdning samt artsbestemmelse af to Basisniveau-prøver & ti Udvidetniveau-prøver fra Sydjylland & Lolland-Falster

2023 (Aug.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Velux A/S & Natur360 ApS

 • Prøvetagning samt artsbestemmelse af smådyr fra Velux A/S (Hørsholm) dam
 • Rådgivning omkring bevaring samt forhøjning af biodiversitet samt afrapportering af fund af smådyr fra dammen

2023 (Apr. – Maj.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Skive Kommune

 • Undersøgelse af syv lokaliteter i Otting Bæk for en svinegylleforurening.
  • Prøvetagning af sparkeprøver samt Dansk Fysisk Indeks på udvidet niveau
  • Oparbejdelse af syv faunaprøver på udvidet niveau samt indskrivning i VanDa
  • Udarbejdelse af en rapport som forklarede fund samt ændringer i artssammensætningen

2023 (Apr. – Aug.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Klar Forsyning APS (Køge) & Natur360 ApS

 • Prøvetagning samt oparbejdelse af smådyrsprøver i tre vådområder ved Klar Forsyning APS arealer (Udvidet niveau)
 • Effekt vurdering af vandrensning igennem smådyrsfaunaen
 • Miljøvurdering af Skensved Å på bagrund af udledning fra Klar Forsyning APS (Køges) vådområder
  • Oparbejdelse af to sparkeprøver samt Dansk Fysisk indeks på udvidet niveau.

2022 – 2023 (Apr. – Mar.) – Kim Pless-Schmidt – AC-medarbejder, Miljøstyrelsen Østjylland

 • Arbejde med vandplanlægning samt besvare høringssvar til kommende VP3
  • Yderligere arbejdsopgaver inden for vandplanlægning: Kvalitetssikring, GIS-arbejde, besvarelse af høringssvar samt faglig deltagelse.
 • NOVANA overvågning
  • Projektleder for NOVANA prøver inden for DVFI for Miljøstyrelsen Østjylland med fokus på udsortering og artsbestemmelse: Oparbejdelse af over 130 sparkeprøver fra vandløb i Nordjylland og Sydjylland. Hertil 25 på udvidet basis-niveau. Oplæring af studentermedhjælper. Feltarbejde med prøvetagning af sparkeprøver samt Dansk Fysisk Indeks (DFI). Kvalitetssikring af faunaprøver.
  • Ansvarlig for oparbejdelse af NOVANA sø-prøver fra brakvandssøer samt kvalitetssikring af artslister.
  • Grovsortering, udsortering og artsbestemmelse af bundfauna fra Danmarks havområder.
 • Yderligere arbejdsopgaver
  • PFAS-prøvetagning ved de danske kyster
  • Prøvetagning af MFS (Miljøfremmede stoffer) vandkemi

2023 (Mar.) – Kim Pless-Schmidt & Mikkel Rødvig – Konsulent, COWI A/S

 • Konsulent opgave for Cowi A/S med udførelse af DVFI- & DFI-prøvetagning på Udvidet basis-niveau i Aarhus Å ved Trevejsbroen. Prøven blev oparbejdet til Udvidet basis-niveau
 • Sparkeprøven blev udtaget ved hjælp af stampeketcher fra en båd

2023 (Jan.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Randers kommune & Brakvand.com

 • I samarbejde med Henrik Leth undersøgte vi Allingå for forurening fra et nærliggende jordrensningsanlægs påvirkning af åen. Der blev taget prøver opstrøms, nedstrøms samt længere nedstrøms jordrensningsanlægget for at kunne lave en miljøvurdering.

2022 (Maj – Nu) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, Favrskov Kommune

 • I samarbejde med Favrskov Kommune og Morten Ringive arbejder vi sammen om at se på udviklingen i Favrskov bæk ved hjælp af Humbæk metoden. Projektet følges i seks år, og vi står for udtagning af sparkeprøver (DVFI på udvidet basisniveau) samt Dansk Fysisk Indeks (DFI) på én kontrol- og projektstation.
 • Makroinvertebrat vejleder samt rådgiver på projektet

2022 (Apr. – Jun.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto – Konsulent, SWECO A/S

 • Felt-arbejde: Prøvetagning af DVFI-prøver, DFI samt undersøgelse af tilstedeværelsen af odder.
 • Oparbejdning af 6 prøver på basis-niveau og 14 prøver på udvidet basis-niveau.

2022 (Apr.) – Kim Pless-Schmidt – Konsulent/Biolog, Aarhus Universitet

 • Prøvetagning af blødbundsfauna på Nordsøen (Energiøerne).
  • Prøvetagning via en Haps-prøve samt skylle disse.
 • Optagelse af havbunden samt klassifikation af fauna på optagelserne.

2021 (Okt. – Dec.) – Kim Pless-Schmidt – Fiskeassistent, Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

 • Indsigt i lakse-, ørred- og aborreproduktion i recirkulerede opdrætsenheder, strygning af laks, fodring samt forskellige mærkninger af laksefisk. El-fiskning fra båd (Gudenå) (Assistent)

2021 (Sep.) – Kim Pless-Schmidt – Konsulent, Konsulent-firma

 • Biomanipulation i Hostrup Sø – Opfiskning af fredfisk.
 • Erfaring med vodtræk

2019 (Mar.) – 2021 (Jun.) – Kim Pless-Schmidt – Studentermedhjælper, Miljøstyrelsen Østjylland

 • Grovsortering, udsortering og artsbestemmelse af bundfauna fra Danmarks havområder.
 • Dataudarbejdning og dataindskrivning i WinRambi, senere VanDa.
 • Vegetationsundersøgelser i vandløb (Assistent).
 • El-fiskning i vandløb (Assistent).
 • Hårdbundsfauna undersøgelser i Kalø Vig (Assistent).
 • Makroalge undersøgelse i Århus Bugt og Kalø Vig (Assistent).
 • Erfaring med at tage prøver af bunddyr med skib (Haps-prøver).
 • Oplæring af nye studentermedhjælpere.

Rådgivning

2023 (Feb. – Dec.) – Kim Pless-Schmidt – Rådgiver, Aarhus Universitet & Varde Kommune

 • Aarhus Universitet er i gang med et projekt sammen med Varde Kommune, hvor de kigger på restaureringseffekten af Holme Å. Her har vi indtil videre bidraget med udvælgelse af undersøgelsesstationer med fokus på sjældne makroinvertebrater, prøvetagning samt oparbejdning af sommer DVFI-prøver (otte stks. på Udvidetniveau med ekstra artsbestemmelse af orme, dansemyg og vandmider)
 • Rådgivning omkring prøvetagning af DVFI samt DFI
 • Hjælp til artsbestemmelse samt prøvetagning
  • Hjælp til artsbestemmelse af svære makroinvertebrater, f.eks. dansemyg (Chironomidae), Kvægmyg (Simuliidae) & Vandmider (Hydracarina)
  • Selektiv eftersøgning af sjældne makroinvertebrater i Holme Å systemet (F.eks. Ophiogomphus cecilia, Leuctra digitata & Heptagenia flava)

Kurser

2023 (Nov.) – Kim Pless-Schmidt, kursus for Miljøstyrelsen Sjælland + Sydjylland

 • Oplæring af kursister i artsbestemmelse af makroinvertebrater i søer og vandløb.

2023 (Nov.) – Kim Pless-Schmidt, kursus for Miljøstyrelsen Sydjylland

 • Oplæring af kursister i basis/udvidet-niveau artsbestemmelse af makroinvertebrater i vandløb.

2023 (Okt.) – Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, ekstern underviser, Vild Med Vilje & Vordingborg Kommune

 • Vild Med Vilje havde hyret Kim & Line ind for at snakke omkring forvaltning af damme/vådområder samt hvilket dyreliv der kan findes i disse for driftmedarbejderne i Vordingborg Kommune.
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af forvaltningsmæssige redskaber til at højne biodiversiteten i damme/vådområder (brug af en le samt udlægning af dødt ved og sten)

Undervisning

2023 – 2024- Kim Pless-Schmidt – Ekstern lektor, Aalborg Universitet.

 • Underviser samt kursusansvarlig for bachelorfaget Limnologi på 6. semester.
  • Udarbejdning af oplæg, teoretiske opgaver samt eksamen

2023 (Apr.) – Kim Pless-Schmidt – Underviser, Skov- og Landskabsingeniør uddannelsen, Kastbjerg ådal & Giber Å

 • Undervisningen satte fokus på genopretninger samt det naturlige vandløb. Her blev eleverne præsenteret for forskellige vandløbstyper (Kilde, lavlandsvandløb samt genoprettede vandløb). Der blev snakket om hvordan genopretningerne blev fuldført samt hvilket fokus der skal ligges ved en genopretning.

2021 – 2023 – Kim Pless-Schmidt – Underviser på forskningsskibet AURORA, Aarhus Universitet

 • 2021 – 2023 (Dec.): Undervisning af førsteårsstuderende i taksonomi og artskendskab af marine invertebrater (Kursus: Eukaryoter | Zoologi)
 • 2021 – 2023 (Sep.): Undervisning af kandidatstuderende i marin prøvetagning, DKI samt artskendskab (Kursus: Forvaltning af akvatiske økosystemer)
 • 2023 (Feb. – Apr.): Undervisning af kandidatstuderende i oceanografi samt fødeindholdet hos bundlevende fisk. Herudover artsbestemmelse af dyr, som blev fundet under sejladsen. (Kursus: Marine Økosystemer)

2020, 2022 & 2023 (Jun. – Aug.) – Kim Pless-Schmidt – Makroinvertebrat instruktor i faget: Identifikation af dyr og planter i søer og vandløb. Århus Universitet (Sommerkursus).

 • Demonstration af prøvetagning af makroinvertebrater i vandløb og søer.
 • Udsortering af makroinvertebrater fra konserveret prøver
 • Undervisning af universitetsstuderende i artsbestemmelse af ferske invertebrater
 • Medhjælper til den mundtlige eksamen

2022 (Mar.) – Kim Pless-Schmidt – Underviser, Skov- og Landskabsingeniør uddannelsen, Kastbjerg ådal

 • Undervisning i kilder og dyrene der fremtræder i disse samt virkemidler til at forbedre det økologiske potentiale

2020 (Sep. – Okt.) – Kim Pless-Schmidt – Instruktor i faget: Akvatisk Biologi (2017-Ordning), Århus Universitet.

 • Demonstration af prøvetagning i en fjord og vandløb (Rejehov og sparkeprøve).
 • Undervisning af studerende i artsbestemmelse af marine samt ferske invertebrater.
 • Faglig diskussion med de studerende omkring rapportskrivning.

2020 (Sep.) – Kim Pless-Schmidt – Instruktor i faget: Eukaryoter | Zoologi (Nældecelledyr – Cnidaria), Århus Universitet.

 • Undervisning af studerende i Nældecelledyr samt dissektion af disse.
 • Faglig diskussion med de studerende omhandlende Nældecelledyr.
 • Klargøring af præparater.

Formidlingsture samt feltundervisning

Vandløbsturer

 • 2022 (Aug.) – 2023 (juni) Spejdertrop: Kim Pless-Schmidt & praktikant Annika Greve, De Blå Spejder I Rårup
  • De Blå Spejder i Rårup havde inviteret os ud for at få hjælp til at undersøge, hvad der var i deres lokale vandløb. I vandløbet blev der fundet slørvinger, Stor Majflue og meget mere! Spejderne lærte også, hvad de kunne bruge denne viden til, og hvordan dyrene fortæller om vandkvalitet.
 • 2022 (Mar.) Børnehave: Kim Pless-Schmidt, Natur’ligvis Troldbjerg
  • Tur til det lokale vandløb Gjern Å. Her fik børnene lov til at slå deres fantasi løs og opleve en masse spændende døgnfluer, tanglopper og slørvinger!
 • 2022 (Feb.) Børnehave: Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Den frie hestehaveskole og naturbørnehaven følfod
  • Tur til det lokale vandløb Skjørring Å. Børnene havde både net og spande med og kunne opleve både Isslørvinge og tanglopper

Strandturer

 • 2023 (Aug.) Folkeskole & børnehave: Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Den frie hestehaveskole og naturbørnehaven følfod
  • Undervisning, fremvisning samt feltundersøgelse af havdyr ved og på Bogenholmslejrens strand sammen med folkeskoleelever. Hertil blev der lavet havaktivitet som en bingoplade samt gåder, som børnene kunne løse under arrangementet.
 • 2022 (Jun.) Børnehave: Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Den frie hestehaveskole og naturbørnehaven følfod
  • Tur til Fløjstrup strand. Børnene var helt tæt på både søstjerner, strandsnegle, muslinger og endda fisk!
 • 2020 (Sep.) Folkeskole: Kim Pless-Schmidt, Ivandet
  • Sammen med Ivandet (Bornholm) underviste Kim og Miller Birk i havdyr ved Tejn Havn. Formålet med undervisningen var at give folkeskoleklasser indblik i Østersøens tilstand og dyreliv.

Foredrag/Oplæg

2024 (Jan.) Kim Pless-Schmidt, Foredrag: Stoneflies (Plecoptera), their history, ecology and a brief status in Denmark, Norsk Entomologisk forening

2023 (Okt.) Kim Pless-Schmidt, Foredrag: Kom og mød sære skabninger fra Aarhusbugten – og en fuldtidsnørd, DN Odder

2023 (Mar.) Kim Pless-Schmidt, Oplægsholder for Dambrugserfarings dag for kommuner og styrelsen

 • I forbindelse med den årlige Dambrugserfaringsdag blev Kim inviteret ud for at holde et oplæg omkring de biologiske kvalitetselementers tilstand samt status på smådyrene i vandløb samt lidt om genopretninger.

Offentlige arrangementer – Guidet smådyrsture – Events

2023 (Sep.) Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Formidler og medarrangør af eventet “Havets skjulte skatte – Strandsafari for store og små“, DN Aarhus. Offentlig begivenhed hvor de fremmødte blev præsenteret for opskyl på stranden, havets dyr og fisk samt flora.

2023 (Jun. – Aug.) Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Formidler & specialist til Bioblitz i Klokkerparken, Aarhus Kommune. I juni deltog vi i en offentlig bioblitz, hvor skolebørn fremmødte for at finde dyr i Klokkerparken i Aarhus. Vi stod for fremvisning og artsbestemmelse. I august blev der suppleret med endnu en undersøgelse af området for akvatiske smådyr.

2023 (Apr.) Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Formidler og medarrangør af et offentlig arrangement ved Den Genfundne Bro for Jydsk Naturhistorisk Forening. Til begivenheden blev der snakket om Den Genfundne Bros opdagelse, restaureringen af Gudenåen samt hvilke dyr vi kunne finde på lokaliteten.

2023 (Apr.) Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Formidler og medarrangør af eventet “Vandets Sjæl – og andre vilde vandløbsdyr i Giber Å“, DN Aarhus. Offentlig begivenhed hvor de fremmødte blev præsenteret for vandløbets dyr, økologi samt sjove historier omkring dyrene i Giber Å.

2023 (Mar.) Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Formidler og medarrangør af eventet “Naturvandring langs Giber Å – forunderlige vandløbsdyr“, Aarhus Kommune. Turen gik langs Giber Å og ud til Aarhus Bugt, hvor Kim fortalte om dyrelivet og det naturlige vandløb med fokus på dødtved og det naturlige forløb. Der blev fremvist smådyr og fisk samt snakket om truslerne for disse.

2023 (Mar.) Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Formidler og arrangør af eventet “ Vandløbenes Grand Cru og proppen i flasken“, DN Silkeborg – Offentlig begivenhed hvor de fremmødte blev præsenteret for vandløbets dyr, økologi og dynamikker i Gjern Å samt truslerne spærringer udgør.

2022 (Jun.) Blå Flag-aktivit, Kim Pless-Schmidt & Line Skyum Ritto, Aarhus Kommune – I samarbejde med Aarhus Kommune lavede vi et arrangement, hvor vi kom forbi Den Uendelige Bro og snakkede omkring dyrelivet i havet. Der blev vist både muslinger, opskyllet dyr samt delt historier fra istiden.

2022 (Mar.): Formidler og arrangør af eventet ”Kom og mød insekternes Gran Cru – slørvingerne – og andre vandløbsdyr”, DN Silkeborg – Offentlig begivenhed hvor de fremmødte blev præsenteret for vandløbets dyr, økologi og dynamikker i Gjern Å.